INFORMACJE NA TEMAT ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

przez aw

PROCEDURY I WYTYCZNE – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

procedury przyprowadzania i odbierania dzieci od 1 września 2020 r. są  w trakcie opracowywania.   Zostaną umieszczone na stronie www.

W związku z rozpoczęciem pracy szkoły od 1 września, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wprowadzamy następujące zasady bezpieczeństwa podczas pobytu uczniów w szkole:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Podczas pobytu w przestrzeni wspólnej (szatnie, toalety, korytarze) zaleca się, aby uczniowie nosili maseczki lub przyłbice. Ich zakup zapewniają rodzice uczniów.

3. Uczniowie danej klasy będą przebywać, w miarę możliwości, w jednej sali, pod opieką nauczyciela.

4. Przerwy międzylekcyjne nie będą organizowane w tym samym czasie dla wszystkich uczniów.

5. Dla uczniów SP34 obiady będą wydawane od 7 września. Zostanie opracowany harmonogram korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.

 6. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku ze swoim dzieckiem.

 7. Wejście Rodziców uczniów na teren szkoły (w ważnych sprawach) jest możliwe po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub nauczycielem przedmiotu (dzwonek przy wejściu do szkoły).

 8. Dzieci z   oddziału przedszkolnego (0) i  uczniowie klasy I będą odbierani przez pracowników szkoły przy wejściu do budynku.

9. Dzieci z punktu przedszkolnego mogą być  przyprowadzane do szatni przez rodziców wejściem od tyłu szkoły.

10. Odbiór dzieci z oddziału przedszkolnego i  ze świetlicy odbywa się po zaanonsowaniu rodzica o swoim przyjściu (dzwonek przy drzwiach), uczeń  zostanie odprowadzony do wyjścia z budynku przez pracownika.