Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

przez aw

Zarządzenie nr 2 /OP/ 2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce

z dnia 14 września 2018r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 22 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz.1603 ) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

zarządzam, co następuje:

§ 1

W roku szkolnym 2018/2019 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Szkole Podstawowej w Matysówce są:

2 listopada 2018r., 15, 16, 17, 29 i 30 kwietnia 2019r., 2 maja 2019r.

oraz 19 czerwca 2019r..

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych) i pracowników Szkoły Podstawowej w Matysówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły

Lidia Kupiszewska