Informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych

przez aw

OBUWIE I WIERZCHNIE UBRANIA DZIECKA NALEŻY PODPISAĆ

Godziny otwarcia przedszkola, zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola

Przedszkole pełni opiekę nad dziećmi w godzinach: 7.00 – 16.00

Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe.

Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i wybierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych albo przez upoważnione na piśmie osoby dorosłe.

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i za żywienie

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł za każdą godzinę wykraczającą poza bezpłatny czas pobytu (8.00-13.00).

Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie dokonuje się przelewem na konto SP34 (szczegółowe dane zostaną Państwu przekazane w formie pisemnej na początku września).Jeśli dziecko jest nieobecne – nie wnosi się opłaty. Należy telefonicznie zgłosić fakt nieobecności.

Terminy wpłat: żywienie – do 10 dnia miesiąca (opłata z góry) pobyt dziecka – do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Lokalizacja grup przedszkolnych

W budynku szkoły będą dwie  grupy przedszkolne: dwie grupy – oddział przedszkolny- dzieci pięcio- i sześcioletnie oraz punkt przedszkolny- dzieci młodsze.

Zajęcia dodatkowe

Rytmika, język angielski dwa razy w tygodniu po pół godziny.

Zajęcia z religii

Dzieci 6- i 5-letnie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach religii (dwa razy po pół godziny tygodniowo).