Dokumenty szkolne

przez aw

W zakładce Dokumenty szkolne zostały zamieszczone procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie